Hlohovčice

Obec Hlohovčice se rozkládá 5 km od města Staňkov a 5 km  severně od Kolovče v nadmořské výšce 418 m na katastrální rozloze 330 ha.

První známé osídlení  kraje spadá do doby prehistorické, jak dokazují nálezy mohyl v  blízkosti  Strýčkovic a Hájku u Srbic. Zalidnění kraje je doloženo i v mladší době bronzové, pak i železné kolem roku 1000 př. Kristem. Oblast spadala do Chodského území a kolem šla tzv. Zemská stezka s opěrnými body Holec, Hájek, směrem na Holý vrch a Všerubský průsmyk.

Obec je poprvé zmiňována od roku 1381. Byla založena na území, které náleželo k nedalekému Hrádku zvanému též Lacembok. Po zániku Hrádku připadla k tvrzi  v Horní Kamenici, která patřila v první polovině 17. století Karlu Šlovickému ze Šlovic a panu Janu Heřmanovi z Bubna, který podle pověsti proslul špatným zacházením s poddanými. Statky nebyly po Bílé hoře konfiskovány. V tomto období je podle Berní ruly (1654) v obci uváděno 8 sedláků, 4 chalupníci a jeden zahradník, kteří osívali 360 strychů rolí, z toho 89 strychů na zimu a 73 strychů na jaro.Tři hospodářství byla pustá. V obci byla i hospoda. V 18. století žilo v obci 17 hospodářů, uváděn je také kovář. Bohoslužby se konaly ve filiálním kostele sv. Jiří, a to pouze česky. V první polovině 19. století byla ve středu obce postavena  klasicistní kaple. Až do roku 1966 byla obec spravována místní samosprávou, pak byla připojena k MNV v Srbicích. V roce 1990 se opět osamostatnila.

Historické jádro obce tvoří protáhlá náves, která vznikla mírným rozšířením procházející komunikace,lemovaná většími i menšími usedlostmi, s přízemní i polopatrovou  zástavbou většinou ve štítové orientaci. V centru stojí zděná kaple. Další rozvoj probíhal jako zástavba krátkých kolmých bočních ulic.

V obci nejsou evidovány nemovité kulturní památky. Za pozornost stojí:

Zděná klaisitní kaple s valbovou střechou z 1.poloviny 19.století, obytný dům s polopatrem č.p.16 s barokně zvlněným, bohatě dekorovaným průčelím, z roku 1911 a statky č.p. 11,14,17 s branami s překladem

Současnost:

Byla opravena kaplička, obecní úřad.

Na návsi byly vysazeny stromky a opraven chodník.

Nedaleko vesnice byl založen nový rybník, kde se dokončují terénní úpravy.

 

 

 

Vít Šalom