2        Školní řád školy

 

 

2.1    Úvodní vymezení

Škola poskytuje vzdělání, zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, poskytuje mravní, etickou a estetickou výchovu žáků. Škola poskytuje základní vzdělání. (Zřizovací listina ze dne 18. 9. 2002)

Žádné ustanovení školního řádu nesmí být v rozporu se Zřizovací listinou, zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT 48/2005 o základní škole, Listinou základních práv a svobod a dalšími ustanoveními vymezujícími základní práva a povinnosti osob, ke kterým se vztahuje.

Není-li uvedeno jinak, řídí se každý účastník školního života obecně platnými společenskými normami a zvyklostmi.

2.2    Společná ustanovení

Školní budova se otevírá v 6.15 hodin.

Vyučování začíná v 8.10 hodin, resp. v 7.05 hodin (nepovinný předmět), končí nejpozději v 15.55 hodin.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Prodlužování vyučovacích hodin není povoleno.

Po druhé vyučovací hodině je hlavní přestávka v délce 15 minut.

2.3    Režim školy pro pedagogy

2.3.1   Učitel

1.      Pedagog je povinen být přítomen ve škole v době nařízené ředitelem školy, v době přímé práce se žáky a v době stanovené platným rozvrhem výuky schváleným ředitelem školy, rozvrhem dozorů na chodbách a ve ŠJ. Uvedenými rozvrhy se řídí každý pracovník školy. Každou změnu je nutno předem projednat s ředitelem školy.

2.      Pedagogové nastupují do školy minimálně 20 minut před zahájením vyučování. Osobní věci si odkládají na místech k tomu určených (kabinety, které uzamykají).

3.      Učitel koná pedagogický dozor nad žáky ve škole před vyučováním, o přestávkách, po vyučování, při přechodu žáků do školní jídelny, na speciální pracoviště (školní pozemek, hřiště). Pedagogický dozor začíná 15 minut před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. Rozvrh dozorů je vyvěšen na nástěnce školy. Do tělocvičny, dílny, školní cvičné kuchyně, na hřiště a pozemek vcházejí žáci pouze s vyučujícím, který osobně zodpovídá za bezpečnost žáků při přecházení.

4.      V odborných pracovnách je nutno dodržovat řád pracovny, který je zde vyvěšen.

5.      Třídní učitel a učitel, který koná na chodbě dozor, dbá na to, aby do 1.(krátkého) zvonění byly uzamčeny šatny a žáci byli ve třídách. Za klíče a jejich bezpečné uložení (tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití) osobně odpovídají jednotliví třídní učitelé.

6.      Učitelé jsou povinni dodržovat stanovenou délku vyučovacích hodin i přestávek. Před zahájením a skončením výuky učitel zkontroluje pořádek ve třídě a přípravu žáků na vyučování.

7.      Učitelé jsou povinni se na vyučování pravidelně připravovat.  Při výběru učiva se řídí platnými učebními osnovami a pokyny k vyučování předmětů a vlastní koncepcí výuky v jednotlivých předmětech (tematické plány schválené ŘŠ).

8.      Pomůcky potřebné na vyučování si učitel připraví tak, aby je měl při zahájení hodiny ve třídě. Je nepřípustné připravovat pomůcky dodatečně nebo pro ně posílat žáky v průběhu vyučovací hodiny. Cenné pomůcky a přístroje nosí učitel osobně.

9.      Při zadávání domácích cvičení se řídí učitel pokyny uvedenými ve Vyhlášce o ZŠ. Písemná domácí cvičení se neukládají na středeční odpoledne a dny pracovního klidu.

10.  Učitel vyučující ve třídě (místnosti) poslední vyučovací hodinu odpovídá:

11.  Písemné zkoušky lze provádět jen v hlavních předmětech (ČJ, M) a v těch předmětech, kde je náplní zkoušky výpočet příkladů (F, CH). Další písemné zkoušení lze uskutečnit formou testu.

12.  Učitelé vykonávají důsledně a odpovědně všechny práce, které vyplývají z jejich funkcí a plní úkoly, které jim byly uloženy vedením školy, úkoly vyplývající z usnesení pedagogických rad a závěrů organizačních porad. Každý vyučující je povinen po příchodu do školy i před odchodem ze školy informovat se na nástěnce školy o úkolech a zastupování.

13.  Za nepřítomného učitele nastupuje do hodiny ten, kdo je určen ředitelem školy.

14.  Učitelé jsou povinni oznámit rodičům včas snížení známky z chování, důtky TU, ŘŠ i nedostatečné známky z předmětů.

15.  Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni vytvářet, dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti na školní výuce i výchově.

16.  Drobné nedostatky související s bezpečností školního provozu zaznamenají do knihy závad, závažné závady hlásí ihned řediteli školy.

17.  Při úrazu žáka při pobytu ve škole nebo na akci pořádané školou zajistí vyučující nebo dozor první pomoc a lékařské ošetření, vyrozumí ředitele, informuje zákonného zástupce žáka a zajistí do 24 hod sepsání záznamu o školním úrazu.

 

2.3.2   Třídní učitel

1.      Odpovídá za úplnost zápisů všech vyučujících ve TK.  Předepisuje v třídní knize předměty dle rozvrhu na celý týden. 1x týdně provádí její kontrolu, správnost potvrdí svým podpisem

2.      Určuje ve své třídě pořádkovou službu, třídní samoobsluhu a mluvčího třídy

3.      Organizuje třídní hodiny dle potřeby, nejvýše 1x měsíčně, pro řešení třídních záležitostí a dalších specifických problémů třídy.  Datum konání a obsah Th zapíše do Tk.

4.      Má dokonalý přehled o žácích své třídy (forma přehledu se nepředepisuje)

5.      Je zodpovědný za inventář své třídy, za správnost inventárního seznamu (podpis TU a dvou členů komise).  Poškozené věci dává ve své kompetenci opravit. Veškeré požadavky na opravy inventáře třídy zapisuje do knihy závad uložené u ekonomky školy

6.      Zajistí, aby v případě, že se vyučující nedostaví do třídy do 5 minut po zvonění, určený žák třídy informoval ředitele školy případně zastupujícího učitele o této skutečnosti

7.      Je povinen vést absenci žáků, neomluvenou absenci evidovat a činit příslušná opatření.

2.4    Režim školy pro žáky

2.4.1   Chování ve škole:

Ve škole se všichni řídí pravidly kulturního chování, společenského vystupování a zvyklostmi demokratické společnosti ve smyslu - Chovám se a jednám tak, abych neomezoval svobodné jednání, chování a rozhodování druhého a uchovával zařízení školy pro druhé.

Žáci se po příchodu do školy přezují v přidělených šatnách. Šatnu uzamyká služba 5 minut před zahájením vyučování.

Žákům je zakázáno: pití alkoholických nápojů, používání omamných a výbušných látek, manipulace s ohněm (výjimku tvoří práce s ohněm a manipulace s látkami při odborných pracích pod vedením k tomu pověřených učitelů). Žák nesmí do školy nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu spolužáků.

Žákům je zakázán vstup bez pedagogického doprovodu do tělocvičny, dílny, sklepů, na půdy a školní pozemek. Žákům je též zakázán samostatný vstup do kabinetů, ředitelny a sborovny.

Při příchodu do třídy si žáci připraví věci na vyučování. Po krátkém zvonění na hodinu se všichni usadí na svá místa a vyčkají začátek hodiny (delší zvonění) a příchodu učitele.

Po ukončení vyučovací hodiny žáci uklidí své pracoviště (odstraní všechen nepořádek, který nevznikl běžným provozem, srovnají stoly a židle), služba zajistí čistotu tabule a zhasnutí svítidel. Na konci vyučování v dané třídě (místnosti) žáci uloží židle na stoly.

Žáci a všichni zaměstnanci školy dbají ve škole i mimo školu všech zákonných pravidel, hygieny a bezpečnosti práce, dodržují školní řád a všechna závazná rozhodnutí vydaná ředitelem (zástupcem ředitele) školy.

Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými učiteli, na které čekají ve svých šatnách (šatně Tv) nebo venku před školou.

Během hlavní přestávky si mohou žáci koupit ve škole nápoje. Svačit mohou ve školní jídelně.

Žáci po skončení dopoledního vyučování si odkládají tašky do šatny. Výjimku povoluje ředitel školy.

Ve styku s pracovníky školy používají žáci oslovení "paní učitelko, pane učiteli, pane řediteli ap".

Při vyučovacích hodinách je zakázáno jakékoliv používání audiovizuálních zařízení (mobil, fotoaparát, kamera, zvukový záznamník apod.), které jsou ve vlastnictví žáků. Použití těchto přístrojů může v dané hodině povolit vyučující.

V případě porušení tohoto nařízení bude audiovizuální přístroj zabaven, uložen v trezoru. Porušení školního řádu žákem bude bezprostředně oznámeno např. SMS zprávou zákonnému zástupci.

Audiovizuální přístroj bude předán na základě vyžádání zákonnému zástupci při návštěvě školy.

2.5    Práva a povinnosti nezletilých žáků, zákonných zástupců žáků, práva a povinnosti dětí

2.5.1   Práva a povinnosti nezletilých žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci mají právo

Zákonný zástupce má právo

2.5.2   Povinnosti nezletilých žáků a zákonných zástupců

Žáci jsou povinni

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

2.5.3   Práva dítěte Podle Úmluvy o právech dítěte

(20.11.1989  Valné shromáždění OSN)

2.6    Docházka do školy:

Do školy přicházejí všichni (žáci, učitelé a zaměstnanci školy) tak, aby se mohli včas připravit na vyučování a plnění úkolů ve škole a nebyl narušen plynulý život školy. Všichni se řídí rozvrhem školy. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zástupci (rodiče), požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Na dobu do dvou dnů uvolňuje třídní učitel. Na dobu delší než dva dny uvolňuje žáka ředitel školy na základě písemné žádosti s uvedením důvodu.

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. (Zákon 564, §50, odstavec 1)

V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.

Žáci docházejí do školy podle platného rozvrhu hodin. Zároveň se zúčastňují akcí, které ředitel školy vyhlásí jako povinné.

Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí svého třídního učitele opustit školní budovu. Žáci mohou být během vyučování uvolněni k lékaři, pouze pokud si je rodiče osobně vyzvednou ze školy. Ve výjimečném případě (nemohou-li si dítě vyzvednout) požádají o uvolnění písemně.

2.7    Provoz školy:

Vyučování začíná v 8.10 hod

Ve výjimečných případech může vyučování začínat 0. hodinou - od 7.05 hod.

Vyučovací jednotka trvá pro všechny žáky a pedagogické pracovníky 45 min (výjimku povoluje ředitel školy podle zákona). Vlastní náplň a provoz vyučovací jednotky je v kompetenci učitele (brát zřetel na úkoly školy stanovené Zřizovací listinou, a na věk a unavenost žáků).

Školu otevírá školník. Vstup přespolním žákům je povolen od 6.30 hod. Místním žákům je vstup do školy povolen od 8.50 hod. Žáci prvních tříd (místní) mají povolen vstup do školy od 6.30 hod. Žáci se do 7.50 hod zdržují pouze v prostorách šaten.

2.8    Rozdělení vyučovacích hodin a přestávek:

vyuč.hod

čas

poznámka

0

7.05 – 7.50

 

 

7.50

vstup žáků do tříd

1

8.10 – 8.55

 

2

9.00 – 9.45

 

 

15 minut

hlavní přestávka

3

10.00 – 10.45

 

4

10.55 – 11.40

 

5

11.45 – 12.30

oběd (4 dopolední vyučovací hodiny)

6

12.35 – 13.20

oběd (5 dopoledních vyučovacích hodin)

7

13.30 – 14.15

 

8

14.20 – 15.05

 

 

Dozor nad žáky v době přípravy na vyučování a o přestávkách vykonává určený pedagogický pracovník. Dozor začíná 20 min před zahájením vyučování a končí 15 min po jeho ukončení.

Žáci neopouštějí budovu školy během vyučování bez vědomí třídního učitele.

Polední volno mohou žáci trávit mimo budovu školy nebo v budově školy (v šatnách) pod dozorem pedagoga.

Organizace dozorů je součástí "rozdělovníku dozorů".

Po ukončení vyučování upouštějí žáci neprodleně pod vedení učitelů budovu školy.

 

Provoz školní družiny:

Organizace školní družiny je součástí "Řádu školní družiny".

 

Provoz školní kuchyně - jídelny vychází z "Řádu školní jídelny".

2.9    Zacházení s majetkem, který škola obhospodařuje

Žáci, učitelé a zaměstnanci chrání a udržují školní majetek, věci jim školou svěřené, jakož i majetek svůj i svých spolužáků a všech pracovníků školy.

 

Při poškození majetku a zařízení školy je škoda hrazena:

 

Škola neručí za zcizené předměty žáků a zaměstnanců, pouze vytváří podmínky proti zcizení. Z toho důvodu musí být šatny zamčené (zajišťuje služba šatny), stejně jako kabinety a další místnosti, které nejsou v permanentním provozu (WC)

 

Každé poškození nebo závadu hlásí žák svému třídnímu učiteli.

2.10 Hodnocení žáků.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáka ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOLOVEČ

 

Pravidla hodnocení a hodnocení žáka základní školy vyplývají z těchto materiálů:

 

2.10.1    Získávání podkladů pro klasifikaci:

žákovy vědomosti a dovednosti musí být z daného předmětu hodnoceny průběžně, tak aby žák znal svoji úspěšnost.

 

Formy a metody hodnocení:

 

žákovi je oznámen výsledek každého hodnocení - při ústním hodnocení a ústním zkoušení okamžitě, při písemné zkoušce do 14 dnů

nestačí jen sdělit známku, ale vždy poukázat na klady a nedostatky hodnocených výkonů

kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích

 

pokud chce vyučující psát práci delší než 30 minut, konzultuje termín s třídním učitelem, aby se v jednom dni nepsaly dvě takovéto práce

učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení a klasifikaci žáka - musí být schopen kdykoli prokázat jak žáka hodnotí a jakou známku, kdy a za co ji žákovi udělil 

2.10.2    Hodnocení žáka - obecně:

žáci se hodnotí a klasifikují ve všech vyučovacích předmětech učebního plánu školy. Závěrečné hodnocení se provádí známkou (číslicí na 1.st. - slovy na 2. st.).

klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje předmětu (vyučuje-li více učitelů - po vzájemné dohodě)

při klasifikaci na konci klasifikačního období se přihlíží ke kvalitě práce a výsledkům za celé pololetí komplexně (ne aritmetický průměr z hodnocení za příslušné období)

 

na konci klasifikačního období, nejpozději 48 hodin před jednáním pedag. rady o klasifikaci, zapíší učitelé předmětů výsledné známky do datového programu na PC pro vedení žáků školy. Po konání pedagogické rady zapíší TU výchovná opatření a upraví známky z chování.

je nutno rozlišovat co je předmětem hodnocení prospěchu a co předmětem hodnocení chování (podrobněji viz bod 4. a 5.)

hodnocení je možné též používat jako prostředek kladné motivace, nikoliv jako trestu

v I. ročníku se předměty učebního plánu klasifikují na vysvědčení 1. pololetí samostatně

na prvním stupni a při hodnocení aktivity je možné použít při hodnocení činnosti žáka obrázek, hvězdičku ap. Toto hodnocení je pouze doplňkem hodnocení. Slouží především jako určitý druh motivace, či zvýraznění dílčí práce žáka.

případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách

2.10.3    Informovanost rodičů a TU:

třídní učitelé jsou informováni o klasifikaci žáků ve třídě prostřednictvím žákovských knížek (psaná či elektronická podoba), v závažných případech ústní konzultací

rodiče jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek (psaná a elektronická podoba), ústní konzultací a na konci pololetí vysvědčením. V případě mimořádného zhoršení jsou rodiče informováni bezprostředně.

sdělení o mimořádném zhoršení, též sdělení o výchovných opatřeních je nutné provádět prokazatelným způsobem (nejlépe písemně do ŽK či dopisem rodičům).

je zakázáno poskytovat informace rodičům během vyučování - hodiny nesmí být narušovány.

2.10.4    Hodnocení a hodnocení chování:

kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (Školní řád, Řád školní jídelny, provozní řády pracoven ap.) během klasifikačního období

klasifikaci chování navrhuje třídní učitel, po projednání v pedagogické radě o ní rozhoduje ředitel školy a pedagogická rada.

2.10.5    Chování žáka mimo školu:

Rodiče plně odpovídají za své děti v oblasti výchovy

škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole a akcích pořádaných školou. Jsou-li však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně ve vážných případech, jejichž projednávání se škola přímo účastní, škola k nim přihlédne

2.10.6    Pochvaly žáků:

pochvala třídního učitele (uděluje třídní učitel - konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky)

je udělována průběžně za mimořádné výkony žáků ve všech oblastech života školy. Zápis provede TU do ŽK (psaná a elektronická podoba), případně na vysvědčení.

pochvala ředitele školy (uděluje ředitel školy na návrh TU a ostatních pracovníků školy)

je udělována průběžně, zpravidla žákům, kterým byla již udělena pochvala TU, nebo žákům za výjimečné výkony. Zápis PŘŠ provede TU - potvrdí ředitel školy. PŘŠ je vždy též zapisována na vysvědčení v daném pololetí.

2.10.7    Kárná opatření žáků:

napomenutí třídního učitele (uděluje TU - případně na základě návrhu vyučujících) je udělováno průběžně zpravidla za méně závažný přestupek, či opakující se nedostatky ve školní práci. Zápis je proveden TU do ŽK (psaná a elektronická podoba).

 

důtka třídního učitele (uděluje TU - konzultuje s ostatními ped. pracovníky) - je udělována průběžně za hrubé porušení či za soustavné narušování života školy. Je udělována zpravidla po udělení "napomenutí třídním učitelem". Zápis DTU provede TU do ŽK (psaná a elektronická podoba).

 

důtka ředitele školy (uděluje ředitel školy na základě návrhu ped. pracovníků a po konzultaci s TU) - je udělována průběžně za mimořádně hrubé porušení či soustavné hrubé narušování života školy. Je udělována zpravidla po udělení DTU, pokud se jednání žáka nezmění. Zápis DŘŠ provede do ŽK (psaná a elektronická podoba) třídní učitel - potvrdí ředitel školy.

2.10.8    Hodnocení chování jako předmětu na vysvědčení

výsledná známka není trestem, ale stupněm ohodnocení chování žáka ve škole a jeho aktivního vztahu ke školní práci.

 

2.10.9    Hodnocení prospěchu:

kritériem pro klasifikaci prospěchu je zvládnutí učebních osnov - kmenového učiva, standardů ap. (s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáka)

 

při hodnocení žáka sledovat:

2.10.10 Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působeni

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při úlevách, doporučených lékařem, klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

2.10.11 Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činnosti

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažní chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažní nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele

 

 

 


 V Kolovči 15.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             .......................................................

                                                                                       Mgr. Zdeněk Mlnařík

                                                                                              ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Vnitřní řád školy byl projednán a schválen na zasedání PR dne 15. 11. 2006 jako příloha  č. 2  Organizačního řádu Základní školy Koloveč a nabývá tímto dnem platnosti. V případě potřeby bude doplněn nebo upraven.

Vnitřní řád byl schválen Školskou radou viz. obr.

 

Úprava vnitřního řádu: 18. 11. 2010 – užívání mobilních telefonů

Úprava vnitřního řádu: 15. 11. 2012: Rozdělení vyučovacích hodin a přestávek změna názvu – Školní řád