Řád školní družiny

 

ZŠ Koloveč

Sportovní 307

345 43 Koloveč

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Řád školní družiny plynule navazuje na řád školy a je jeho doplňkem. Proto se účastník zájmového vzdělávání ve školní družině (dále jen účastník) školní družiny řídí v obecných věcech(chování a jednání účastníka), vztah k hmotnému majetku, školním řádem.

 

PROVOZ

 

Provoz školní družiny

Ranní – 60.30- 8.00 hod

Odpolední- od 11.40-15.30 hod

Do školní družiny přicházejí žáci ráno, po skončení  vyučování či po obědě samostatně. Mimořádné uvolňování účastníků ŠD ze školní družiny  se provádí pouze na písemnou žádost rodičů. Na žádosti musí být uveden datum uvolnění účastníka, datum podání žádosti, podpis rodiče.

Účastníci školní družiny obědvají ve 2. směně (12.00- 12.30) pod vedením vychovatelky.

 

POSTUP VYCHOVATELKY PŘI NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE  DO  STANOVENÉ DOBY

 

Pouze při ústním, písemném nebo telefonickém upozornění zákonných zástupců setrvá vychovatelka s dítětem ve školní družině, a to nejdéle do 16.00 hod. Pak nahlásí vychovatelka tuto skutečnost ředitelce školy, která provede další nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti a péče o účastníka ŠD.

Za bezpečnost ve ŠD zodpovídají výchovní pracovníci ŠD.

Počet účastníků v oddělení do počtu 30

Výchovně vzdělávací program zajišťuje bezpečnost účastníků

Poučení účastníků o chování ve ŠD před náročnými pohybovými hrami, poučení o bezpečném provádění činnosti, poučení o chování při plaveckém výcviku, snížený počet účastníků.

V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc účastníkovi u vážného poranění , pak lékařské vyšetření, oznámení úrazu zákonnému zástupci účastníka ŠD, zápis do knihy úrazů a vyplnění záznamu o úrazu.

 

URČENÁ MÍSTA, KDE PROBÍHÁ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠD

 

a)      ŠD

b)      b) zahrady, hřiště areálu

c)       c) tělocvična ZŠ

d)      d) okolí obce Koloveč

 

SPOLUPRÁCE VYCHOVATELEK ŠD SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 

Každodenní styk při vyzvedávání dítěte

Konzultační dny- 2 do roka

Vyzvání zákonných zástupců k návštěvě ŠD

Deníčky ŠD

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKA ŠD

 

Účastníka ŠD přihlašují rodiče nebo zákonní zástupci na předepsané přihlášce. Odhlášení účastníka ŠD ze školní družiny je možné pouze z vážných objektivních důvodů písemnou formou.

O přijetí a odhlášení ze školní družiny rozhoduje ředitel  školy.

Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. stupně ZŠ , v případě vyššího zájmu mají přednost žáci 1. a 2.ročníku,

jejichž rodiče jsou zaměstnáni a žáci, kteří do školy dojíždějí ze spádových obcí.

 

DOCHÁZKA

 

Docházka do školní družiny je po přihlášení dítěte povinná, proto i absence musí být náležitě

omluvena. Pro omluvení platí pravidla stejná jako pro omlouvání dítěte ze školního vyučování.

 

Přejí– li si rodiče, aby dítě opustilo ŠD v jiné době, než je uvedena v zápisním lístku, písemně o to musí předem pořádat. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce.

 

V době od 13,00 do 14,15 hod nelze děti ze ŠD vyzvedávat, neboť probíhá zájmová a rekreační činnost. Z důvodu posilování tělesné zdatnosti, otužování, osobní hygieny a zdravého životního stylu probíhá tato činnost především venku.

 

Na nepovinné předměty, kroužky, hodiny ZUŠ budou děti uvolňovány vychovatelkou dle údajů od rodičů.

 

Za dítě, které je přihlášeno k pravidelné docházce a do ŠD se nedostaví, vychovatelka neodpovídá.

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 

Účastníci zacházejí s majetkem ŠD šetrně, každou závadu hlásí vychovatelce.

 

Účastníci se k sobě chovají tolerantně a zodpovědně. Všichni dbají na maximální bezpečnost zvláště při hrách a soutěžích, dbají pokynů vychovatelky. Při vycházkách dodržují pravidla silničního provozu. Každý dbá na to, aby neohrozil své zdraví, ale i zdraví svých kamarádů.

 

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze školní družiny, pokud tento účastník soustavně nebo jinak významně porušil řád ŠD nebo školní řád, ohrožuje – li zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných závažných důvodů.