Řád školního stravování

Všeobecná ustanovení:

 

Školní jídelna je součástí školy, odborně je řízena vedoucí školní jídelny, která za provoz školního stravování zodpovídá řediteli školy.

Školní jídelna zajišťuje obědy žákům,  zaměstnancům školy a dalším strávníkům.

Přihláška ke stravování:

Ke stravování ve školní jídelně se nový žák přihlašuje vyplněnou a rodiči podepsanou přihláškou ke stravování. Ostatní žáci se přihlašují na základě hromadné písemné přihlášky. Žák obdrží stravovací průkaz s vyznačenými dny, na které je přihlášen ke stravování. Obědy žáků jsou vydávány na základě předložení stravovacího průkazu.

Odhlášení a zrušení odběrů oběda:

Pokud je strávník nemocen, odhlášení oběda musí provést ústně či telefonicky (379 494 376) do 8.00 hod ve školní jídelně. Stejně tak musí provést přihlášení po ukončení nemoci.

V ostatních případech je nutné provést odhlášení 24 hodin předem.

Ředitel školy ukončí žákovi stravování pokud zákonný zástupce nezletilého žáka opakovaně neuhradil požadovanou částku za stravování ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelem školy na jiný termín úhrady.

Odebírání obědů do nosičů:

Do nosičů jídla je povoleno odebírat oběd pro nemocné žáky pouze první den nemoci za cenu dle zařazení do kategorie. Další dny lze odebírat obědy do nosičů pouze v plné ceně.

Výdej obědů:

Obědy jsou vydávány od 11.30 hod do 13.30 hod. Organizace obědů je řešena samostatným dokumentem - "Dozor ve školní jídelně“. Vydávání jídel může být pozměněno v souvislosti se změnou školního rozvrhu. Tato změna musí být ohlášena předem.

Školní jídelna zajišťuje "pitný režim" pro žáky během dne. Výdej nápojů je prováděn během hlavní přestávky.

Poplatky za stravování:

Platby za stravování hradí strávník nebo jeho zástupce 1 x za měsíc zpětně převodem z účtu (za měsíc září provádíme odečet z účtu v měsíci říjnu a za měsíc červen v měsíci červenci). V ojedinělých případech je možné platbu provádět v hotovosti po uplynutí měsíce.

Pro vyúčtování stravného je důležitý počet přihlášené stravy, nikoliv počet odebrané stravy.

Strávník je povinen včas uhradit stravné (vždy do 15. dne v měsíci, nejdéle však do 20. dne).

První měsíc stravování je vybírána záloha /tzv.jistina/ na stravné ve výši 500 Kč.

Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné vystavit souhlas s inkasem k účtu č. 181519740/0300 a sdělit č. účtu, z kterého se bude inkaso realizovat, vedoucí stravování.

 

 

Školní prázdniny:

V době školních prázdnin bude provoz školní kuchyně zajišťován na základě posouzení konkrétních podmínek.

Různé:

Pro zkvalitnění výživné normy budou ve školní kuchyni využívány výpěstky ze školní zahrady.

Řád školního stravování je závazný pro pedagogy a žáky Základní školy Koloveč od školního roku 1995/1996. V případě potřeby bude doplněn nebo upraven.

 

 

 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.11.2009

Tento řád školního stravování nahrazuje řád ze dne 4.9. 1995 a všechny jeho pozdější aktualizace a doplňky

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      .....................................................

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Zdeněk Mlnařík

                                                                                                                                                                               ředitel školy