Evidence školní docházky žáků ZŠ Koloveč

Evidence školní docházky žáků je prováděna elektronicky. Proto mají rodiče možnost sledovat školní docházku již během vyučovacího dne, či za určité období školního roku. Je možné sledovat školní docházku i v jednotlivých předmětech. Informace o docházce svého dítěte získá rodič zde.

Omlouvání žáků z vyučování se řídí zákonem č.561/2004 Sb. a Školním řádem Základní školy Koloveč.

Všechny omluvenky musí být v písemné formě v žákovské knížce a podepsané zákonným zástupcem. U nepředvídané neúčasti žáka na vyučování je vhodné neprodleně omluvit žáka např. elektronicky a to klasicky mailem na adresu třídního učitele, nebo z webového modulu Bakaláři opět třídnímu učiteli. V ojedinělých případech je možné využít i telefonické spojení do školy. Po návratu žáka do školy žák předloží zapsanou a podepsanou omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli.

Pro uvolnění žáka ze školy na delší dobu než tři dny musí zákonný zástupce podat předem písemnou žádost o uvolnění řediteli školy s uvedením termínu a důvodu uvolnění.

Jestliže žák nemá na hodinu tělesné výchovy cvičební úbor, nemůže cvičit, tedy vykonávat zadanou činnost. Ačkoliv je v hodině přítomen, je mu hodina zapsána jako absence. Rodiče musí následně z důvodu informovanosti napsat dítěti do žákovské knížky, že berou na vědomí zapsání absence žáka v hodině tělesné výchovy proto, že neměl cvičební úbor (napíší např.: Beru na vědomí zapsání absence z Tv dne datum hodiny Tv.).

V případě, že žák přijde po nemoci či úrazu opět do školy a má být z nějakého předmětu uvolněn, či jeho činnost má být omezena, musí přinést toto doporučení od ošetřujícího lékaře.

Pokud je nemoc žáka delší než jeden týden, bude respektována rekonvalescence 3 dny omluvená pouze rodiči.

Pokud má žák během pololetí v určitém předmětu vysokou neúčast, může být v tomto pololetí a z tohoto předmětu nehodnocen. Pro orientaci zákonného zástupce uvádíme 25% neúčasti v předmětu za pololetí.

Co vyplývá z toho, že je žák na konci pololetí z nějakého předmětu nehodnocen (viz zákon 561/2004 Sb. – Školský zákon).

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§52
odstavec 2,3,6

(2) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí - poznámka: v celkovém hodnocení za pololetí má na vysvědčení napsáno neprospěl

(3) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

(6) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.