Přijímací řízení 2013/2014


Do prvního kola přijímacího řízení v denním studiu si může žák podat 1 nebo 2 přihlášky.


Kritéria přijetí a rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a jejím termínu vydají ředitelé středních škol
- do 30. října (obory s talentovými zkouškami)
- do 31. ledna (ostatní obory vzdělávání)

Základní škola Koloveč zajistí tisk přihlášek na SŠ za níže uvedené  podmínky:

Zákonný zástupce žáka doplní na webové aplikaci Bakaláři název střední školy a studijní nebo učební obor – návod lze najít na webových stránkách školy: kolovec.cz – v pravém oranžovém pruhu „Jak vyplnit střední školu“ do  31.1. 2014 .

 

Pokud zákonný zástupce nemá možnost připojení k internetu a doplnění střední školy na webové aplikaci Bakaláři, vyzvedne si žák u výchovné poradkyně formulář, který vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem  odevzdá výchovné poradkyni do 31.1. 2014.

Některé střední školy vyžadují před podáním přihlášky povinnou lékařskou prohlídku- potvrzuje se na přihlášku.


Přihlášku zasílá řediteli střední školy zákonný zástupce, je třeba ji podat řediteli střední školy
- do 15. března 2014  
V tomto termínu obdrží žáci zápisový lístek.

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uveřejněno rozhodnutí o přijetí. Střední škola ověřuje, zda údaje na zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá škola na základě žádosti a čestného prohlášení, že původní zápisový lístek neuplatnil ve střední škole, náhradní zápisový lístek. Součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí je uveřejněno do tří pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek.

Odvolání lze podat do tří dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.