Vernisáž dotačních programů

Obce a starostové škole

EU peníze školám

Naše škola uspořádala vernisáž k oficiálnímu zahájení zařízení, které bylo pořízené z dotačních programů škole.

1. Obce a starostové škole

Škola potřebovala nové počítače do počítačové učebny. Po vzájemné konzultaci se zřizovatelem, speciálně s panem starostou, byla zorganizována schůzka všech starostů obcí, z nichž docházejí děti do ZŠ Koloveč. Bylo dohodnuto, že obce poskytnnou podle počtu žáků z obce finanční prostředky na počítače pro děti. Škola dostala 395.000 Kč. K tomu škola přidala další vlastní finanční prostředky a výsledek je zde.

2. EU peníze školám

Škola získala z dotačního programu EU peníze školám finanční prostředky ve výši 1.267.000 Kč na informační a komunikační technologii na základě vlastního projektu "Interaktivita do každé třídy".

Byl zakoupen pro každého pedagogického pracovníka notebook (14ks). Do každé třídy (učební místnosti - 13 místností) byla nainstalována tabule - triptych, která byla osazena dataprojektorem a snímačem od firmy 3M. Po propojení všech částí vznikla interaktivní tabule s širokoúhlým obrazem.

Co jsme tím získali. Získali jsme zvýšení a zkvalitnění názornosti ve všech předmětech. Získali jsme zařízení pro aplikaci nových metod a forem práce s žáky. Získali jsme interaktivní tabuli. Vyřešili jsme problém se starými a mnohdy nefunkčními tabulemi. Umožnili jsme učitelům dělat přípravy v domácím prostředí. Mohli jsme zavést elektronickou třídní knihu a efektivní práci s ní. Děti se nemusí za těmito zařízeními stěhovat, protože jsou všude. Výsledek je zde.

3. Vernisáž

Všechna získaná zařízení byla slavnostně oficiálně uvedena do provozu 23.2.2012 za účasti firem- dodavatelů techniky (JaFa Domažlice, PPC s.r.o Plzeň, 3M Praha), za účasti zástupců Městyse Koloveč a starostů všech okolních obcí, za účasti poslance parlamentu ČR pana Jana Látky, člena rady Krajského úřadu Plzeňského kraje pana ing. Petra Smutného, a pana Radka Janatky z odboru CERA MŠMT.

Přítomni byli i další hosté, pedagogové, zástupci podniků - dodavatelů pro školu, apod.

Děti zahájili celou vernisáž krátkým setřihem jejich vystoupení na různých koncertech a akcích pořádaných pro veřejnost. Jejich vystoupení bylo poděkováním všem hostům za vybavení školy. Pak byly představeny ředitelem školy panem Mgr. Zdeňkem Mlnaříkem oba projekty. Zároveň pan ředitel poděkoval všem zúčastněným v realizaci obou projektů za jejich podíl na vzdělávání dětí v naší škole. V diskusi vystoupili někteří hosté s poděkováním řediteli a pedagogům za jejich aktivní přístup ke vzdělání záků.

Dále následovala prohlídka celé školy. V každé třídě byl učitel se skupinkou žáků a hostům předvedli práci s novým zařízením. Všichni byli velice překvapeni z možností, které naše škola nabízí žákům při výuce.

Celá akce byla velice příjemná, inspirativní a poučná.

Ředitelství školy, všichni pedagogové a žáci, ještě jednou i touto formou děkují všem zainteresovaným za jejich podíl na vybavení školy.

album foto